Det här är vi.

Brukarnätverket NSPH i Uppsala län är ett regionalt nätverk av patient-, brukar- och anhörigorganisationer inom det psykiatriska området. NSPH står för Nationell Samverkan för Psykisk hälsa och är vårt nätverks motsvarighet på riksplanet.

Vad vi har gemensamt är att vi alla på något sätt har kopplingar till psykisk ohälsa och vi ser vår erfarenhet som en oumbärlig resurs i vården, stödet och behandlingen. Vi verkar för att våra medlemmar ska ha ett större inflytande över de beslut som fattas inom området.

Psykisk ohälsa har många ansikten. Den drabbar allt från unga människor med anorexi, självskadebeteende eller tvångssyndrom eller till äldre personer med depression och ångestsyndrom.

Vuxna som drabbas av psykisk ohälsa en bit in i livet får ofta svårt att behålla sin plats i arbetslivet. Många unga har problem med att överhuvudtaget komma in i yrkeslivet eller en samhällsgemenskap.

 

Det här vill vi

 

Värdegrund
Brukarnätverkets värdegrund vilar på FN-deklarationen om alla människors lika rätt och värde, oavsett ålder, kön, etniskt ursprung eller funktionshinder. Det innebär att alla medborgare skall ges möjlighet att utvecklas och bidra till samhällets utveckling, var och en utifrån sina egna unika förutsättningar. Brukarnätverket värnar om ett demokratiskt, rättvist och solidariskt samhälle, där vi ger varandra ömsesidigt stöd. Brukarnätverket ser ett nära samband mellan demokrati och psykisk hälsa.

 


Ändamål och syfte
Brukarnätverket/NSPH i Uppsala län har som ändamål att genom sin organiserade samverkan bidra till att psykiatrin i vid mening utvecklas på ett humant, effektivt och säkert sätt – genom att berörda samhällsorgan tar tillvara den erfarenhet och kraft som medverkan från patienter, brukare och anhöriga erbjuder verka för att den enskilde patienten eller brukaren får ett avgörande inflytande över sin egen vård och behandling stödja och bidra till att utveckla patient-, brukar- och anhöriginflytandet på alla nivåer i samhället medverka till att psykiatrin kan tillhandahålla vård med god kvalitet, samt utifrån personens egna behov och tidigare erfarenheter erbjuda en vård, baserad på vetenskap och beprövad erfarenhet, som är lättillgänglig, demokratisk och rättssäker bidra till att samhället utvecklar tidiga och effektiva förebyggande insatser, så att uppkomsten av psykisk ohälsa och psykiska funktionshinder i möjligaste mån minimeras aktivt motverka fördomar och stigmatisering med sin särskilda kompetens medverka i informationsspridning, opinionsbildning och utbildning.

 

Så här arbetar vi

 

Samverkan för ökat inflytande
Femton organisationer i samverkan som talar med en stämma får större tyngd i kontakten med omvärlden. Genom nätverksarbetet lär vi också hela tiden av varandra och kan samordna våra resurser.

Kunskapsspridning och utbildning
Brukarnätverket/NSPH i Uppsala län erbjuder nätverkets medlemmar utbildning för att de ska kunna företräda andra. Vi medverkar i utbildning av professionella grupper. Vi anordnar också möten och samtal för utbyte av erfarenheter och fördjupad kunskap. Genom föreläsningar och mänskliga möten sprider vi kunskap.
Information och opinionsbildning

Vi arbetar för att nå ut till allmänheten och öka människors förståelse för medmänniskor med psykisk ohälsa för att komma bort från utanförskapet. Målet är att vi ska kunna leva som alla andra med familj, jobb, bostad och fritidsaktiviteter.
I opinionsarbetet ingår att påminna politiker, myndigheter och andra opinionsbildare om våra gruppers behov och krav på samhället och psykiatrin.

Nätverkets medlemsorganisationer
Föreningen Autism, Föreningen Balans Uppsala, Föreningen Ymer, IFS Uppsala län, RFHL Uppsala län, RSMH-distriktet och dess lokalavdelningar i Uppsala län, Uppsala Ångestsyndrom-sällskap, Attention Uppsala, OCD-förbundet/Ananke i Uppsala län, Uppsala demensförening och RUS Uppsala.

Kontakt
Brukarnätverket/NSPH i Uppsala län har ett arbetsutskott som nås per e-post:Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.