Föreningen Hjärnkoll Uppsala län

Alsikegatan 6, 753 23 Uppsala 
tel: 0767-909568
Orgnr: 892492-2088

 

Hjärnkolls ambassadörer förändrar samhället

Tre av fyra har erfarenhet av psykisk ohälsa. Genom att tala öppet och sprida kunskap kan vi göra något åt negativa attityder och diskriminering som drabbar många. Hjärnkolls över 300 attitydambassadörer i hela landet bryter tystnaden. De berättar om egna erfarenheter av psykisk ohälsa och vägen till ett gott liv. Det ger hopp åt många och tar udden av skuld- och skamkänslor som fortfarande finns kvar.

Att verka som attitydambassadör gör att man får unika erfarenheter av ett viktigt inre och yttre befrielsearbete. Attitydambassadörerna skapar en arena för hoppets berättelser, en praxis en ny kultur i ord, bild och rörelse. Där får glömda och bortträngda erfarenheter mening och betydelse för samhällets framtida hälsa.

Attitydambassadörerna skapar ny kunskap och ger nytt värde åt människors erfarenheter. Ny kunskap om orsaker till ohälsa och hur vi kan återvinna hälsa i föreningsliv, vård och omsorg blir tillgänglig för många genom Hjärnkolls arbete.

----

Föreningen Hjärnkoll Uppsala län blev först i landet

Den regionala Föreningen Hjärnkoll i Uppsala län blev först i landet när den bildades 17 november 2014. Den nya verksamheten planerades hela året och fick formell struktur redan under hösten 2014. 60 föreningar blev medlemmar, när länets nätverk för NSPH och Beroende och samverkansorganet HSO bestämde sig för att samarbeta om att förvalta Hjärnkoll. Samtidigt utrustades ett kontor i lokaler på Valegården alldeles söder om Centralstationen i Uppsala. Nu är föreningen arbetsgivare och har såväl anställda som volontärer och praktikanter i verksamheten. Föreläsningar och informationskampanjer går vidare och utvecklas i bra samarbete med föreningar, myndigheter och privata aktörer. Flera myndighetsrepresentanter och politiker i länet åtog sig att vara faddrar för den fortsatta Hjärnkollverksamheten under ett uppsamlingsmöte med över 100 deltagare i oktober. Engagemanget har redan burit frukt i konkreta arrangemang. Hjärnkollarbetet i Uppsala län går vidare i ett öppet och positivt samarbetsklimat som lovar gott för framtiden.

Hjärnkoll har varit ett myndighetsprojekt i samarbete med lokala kampanjgrupper och brukarnätverken i Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa. Från 2015 ägs och organiseras Hjärnkoll nästan helt och hållet av brukarföreningar regionalt och förbund anslutna till NSPH. Statligt stöd kommer att finnas för arbetet även i framtiden. Hjärnkoll samarbetar med många olika aktörer i samhället för att sprida kunskap och påverka attityder. Hjärnkoll samlar in kunskap och utformar material och arbetssätt som stöttar attitydarbetet. Nationella Hjärnkollkampanjer med tydligt budskap och gemensamt arbetsmaterial stärker de lokala ambassadörernas röster. Alla kampanjer och manifestationer bygger på kunskap och engagemang. På det viset kan Hjärnkoll skapa en bred och välgrundad värdegemenskap, för bättre attityder till personer som lever med psykisk ohälsa.